”When you understand the people you’re trying to reach—and then design from their perspective—not only will you arrive at unexpected answers, but you’ll come up with ideas that they’ll embrace.” IDEO

Vad är Design Thinking?

Från formgivning till strategi för innovation

Design Thinking som metod, förhållningssätt och filosofi har populariserats och spridits av Silicon Valley-företaget IDEO. IDEO är berömd för sin innovationsförmåga och sina metoder att både tänka, arbeta och leda designinriktat. Som företag har de designat allt från Apple’s första mus till bank- och sjukvårdstjänster. 

 

Designbegreppet har alltså utvecklats, från att bara handla om formgivning och själva skalet runt en produkt, till att bli en strukturerad metod och strategi för nytänkande, innovation och affärsutveckling. Och det är den här metoden som kallas Design Thinking. I grunden bygger Design Thinking på industridesignerns sätt att tänka och IDEO har format det här till en steg-för-steg-process där varje fas följer på varandra. Men egentligen är Design Thinking inte alls linjär, utan iterativ (omtagande). De olika faserna går fram och tillbaka och in i varandra. Det är ju så kreativiteten fungerar! Men för att lära sig att tänka innovativt och designinriktat behövs en modell som pedagogiskt hjälper oss att styra tänkandet. Den behövs också då du arbetar med innovationsprocesser - för att skapa struktur och samsyn i arbetet (om ni är ett helt team som arbetar tillsammans).

 

Human-Centered Design

Kärnan i Design Thinking är fokus på människan och att lära sig förstå och skapa empati med den som i slutändan ska använda våra tjänster eller produkter. Vi lever i dag i det som på vissa håll kallas ”kunderan” som menas att kunderna, i och med den digitala revolutionen, har fått allt större makt. Vi kunder är också mindre lojala mot varumärken om kundupplevelsen inte är bra. Både företag och offentliga organisationer har därför blivit oerhört intresserade av tjänstedesign och att designa bättre kundupplevelser.

 

Design Thinking är en oerhört effektiv metod att förbättra kundupplevelser. Med hjälp av praktiska verktyg i visualisering och berättande, som frilägger kreativitet och empati, utformas produkter och tjänster som är meningsfulla och löser människors behov. Det här perspektivet, dvs. att så mycket som möjligt, med olika medel, utgå från kunden eller användaren, kallas med ett annat ord för Human-Centered Design.

 

Metoden steg för steg

Creosas modell utgör sex faser och betonar samspelet mellan divergent (tänka brett) och konvergent (tänka fokuserat och analytiskt) tänkande. Förebilden är British Design Councils "Double Diamond model".

 

Så här är modellen uppbyggd:

Utforska:

Processen börjar med att utforska omvärlden och måla upp terrängen för ditt innovationsarbete. Du undersöker hur människor, tänker och känner, hur kulturen påverkar tankesätt och drivkrafter, vad som pågår i vår samtid och vilka trender du kan upptäcka. Du observerar, pratar med människor, försöker att placera dig i andras skor och skapa empati med människor. Syftet är att komma ut ur ditt eget huvud och förstå hur andra möjligtvis kan känna om ett problem, en omständighet eller en situation.


Definiera:

Nästa fas handlar om att samla ihop all information du hämtade i utforska-fasen, visualisera och bearbeta den. Det handlar om att upptäcka och tolka - en process som kallas syntetisering. Det hela utmynnar i insikter om människors behov, vad de betyder och vilka drivkrafter som ligger bakom. Här lyfter du blicken mot framtiden och identifierar ett område där det finns möjligheter för nya lösningar. Du skapar en problemdefinition som innehåller insikten om din användares behov och som även pekar mot en framtida möjlighet att tillgodose detta behov.

 

Idégenerera:

Efter att du har ramat in och definierat ett problemområde är det dags att gå ut på tankemässigt äventyr. Du ska nu generera så många idéer som du bara kan - ju fler desto bättre. Problemdefinitionen är vägvisaren och idéerna ska på olika sätt kan möta och lösa problemet du har identifierat. Arbeta gärna med olika idétekniker, skiss, färg och form. Det är viktigt att koppla bort den analytiska tanken och istället släppa lös kreativiteten, fantasin, associationerna och lekfullheten.

 

Besluta:

Idéerna du producerat värderas, analyseras och undersöks. Du väljer genom att att sortera, klustra, kondensera ner idéerna. Beslut tas om vilken idé som är vinnaren - som  triggar mest motivation, engagemang och inspiration.

 

Bygg:

För att göra en idé greppbar, både för dig själv och andra, behöver den materialiseras på något sätt. I prototypfasen bygger du enkla prototyper för att kommunicera och utveckla de idéer du väljer att arbeta vidare med. En prototyp kan i stort sätt vara vad som helst; skisser, lego, lera, kartongbitar, piprensare, rollspel, foton.

 

Testa:

Sista fasen i processen handlar om att testa, utvärdera och förbättra din idé. Det är dags att ta din prototyp till dina potentiella användare och testa om idén fungerar. När du testar ska du se till att få massor av värdefull feedback - allt för att få ytterligare förståelse för dina blivande användare och för att du i rätt tid ska kunna göra om och korrigera om du dragit fel slutsatser. Du kanske måste ändra din problemdefinition och därmed generera nya idéer. Verktyg för processdesign

Nedan ser du en översikt av Creosas Design Thinking-process med exempel på verktyg i respektive fas. Verktygen har till syfte att smidigt leda ditt tänkande mellan divergent och konvergent tänkande och mellan tänkande och görande. Den här visuella modellen och arbetssättet gör det enkelt att designa och anpassa processen till specifika områden och sammanhang. 

Creosa

 

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt

 

E-post: helenafrisk@creosa.se

Tel: 0706-478826

Om Creosa

 

Utifrån beprövade metoder hjälper jag dig att bättre förstå kundbehov och omsätta avgörande insikter till innovativa koncept och kundupplevelser. Creosa utgår från Design Thinking som metod och att använder kreativa tekniker för ökat lärande.