KUNDCASE

SKR


WORKSHOP: ”KASAM SLUTANVÄNDARE”


BAKGRUND
Innovationspartnerskapet KASAM är ett projekt inom SKR med fokus på nya innovationer inom välfärdsteknik. Innovationerna ska skapa värde för individer i form av ökad trygghet, självständighet, delaktighet och aktivitet. Projektet handlar även om att skapa förutsättningar för kommuner att använda sina resurser mer effektivt samt att stimulera kommersialisering av innovationer hos privata företag.


UPPDRAGET
Som del projektet behövdes kunskaper kring hur potentiella slutanvändare ser på behov, problem och tekniska lösningar för vardagslivet. Det här skulle i sin tur ligga till grund för vidare kommunikation med teknikföretag om framtidens innovationer.

Creosa fick uppdraget att genomföra en heldagsworkshop med syfte att skapa dialog och samskapande med målgruppen 18 år+. Målsättningen var att få en fördjupad förståelse för hur medborgare 18 år+ ser på behovet av innovativa lösningar samt vilka tekniska och ekonomiska förutsättningar som anses vara särskilt viktiga. Dessutom handlade det om att få kunskap om hur målgruppen generellt ser på stödinsatser från samhället.


UPPLÄGG OCH UTFÖRANDE
Workshopen genomfördes digitalt i Zoom och Miro under en hel dag - från kl. 9 till kl. 16. Deltagarsammansättningen var en blandning av människor - seniorer 65+, utrikesfödda och kommunanställda. Mixen av erfarenheter, kunskaper och perspektiv belyste ämnet på många och oväntade sätt. Deltagarna delades in i 3 grupper och hade en stöttande coach från projektgruppen med sig under dagen.


Workshopen var utformad utifrån Design Thinking-principer, där den empatiska förståelsen för användaren är central. Därför var det viktigt att använda en ”persona” (en fiktiv karaktär) som deltagarna kunde relatera till och förstå - både på ett intellektuellt och emotionellt plan. Deltagarna fick sätta sig in i personans liv olösta behov och identifiera en rad möjliga problemsituationer som skulle kunna uppstå. Dessa problemsituationer blev sedan grunden för idégenerering och de slutliga konceptförslagen.


Själva strukturen på worskhopen formades utifrån fyra stationer i Miro. Miro är en plattform för samskapande där deltagarna tillsammans kan skriva, idégenerera och skissa. Workshopens olika stationer förbereddes innan på Miro (se bild nedan) och under dagen lotsades deltagarna genom stationerna steg för steg. Här fanns en film att titta på, diskussionsfrågor och uppgifter. Nedan följer en kortfattad summering av innehållet i varje station:


Station 1 handlade om empatiarbete, där deltagarna satte sig in i en personas behov och problematik.
Station 2 handlade om problemformulering, där deltagarna identifierade särskilt viktiga problemsituationer och dess konsekvenser för personan.
I Station 3 fick deltagarna komma på idéer för att lösa problemet.
Station 4 handlade om att analysera konceptförslagen med avseende på behov, teknisk genomförbarhet och ekonomiska förutsättningar.

KasamWorkshop (kopia)
Kasam_station 1
Kasam_station2
Kasam_station4

Fyra stationer förbereddes i Miro. Deltagarna lotsades genom processen och arbetade med stationernas uppgifter. 

Omdöme av uppdragsgivaren Stina Nyman:

SKR är mycket nöjda med samarbetet med Creosas i stort och genomförande av workshopen. Det är fortfarande en utmaning för offentlig sektor att vara innovativa och transformera sina traditionella processer. Att Creosa, som objektiv workshopledare, lotsades oss igenom designprocessen var avgörande för resultatet av workshopen.


Projektet ämnade att inhämta information från målgruppen inför leverantörsdialoger och framtida innovationsupphandling. Arbetsgruppen ville ha mer material för att kunna beskriva och måla upp en bild för leverantörerna – scenarion fyllde med känslor och behov som önskas mötas i en kontext. Detta är andra gången i detta projekt som SKR har använt sig av Creosas kunskap om innovations- och designprocesser. Arbetsgruppen och SKR är mycket nöjda med resultatet och flertal av projektdeltagarna planerar att deltaga i Creosas fristående digitala utbildningar.

WORKSHOP: ”FÖRSTUDIE INNOVATIONSUPPHANDLING VÄLFÄRDSTEKNOLOGI”


BAKGRUND

Inom ramen för SKR:s projekt Beställarnätverket Välfärdsteknologi ville man skapa en dialog med marknaden och få hjälp att svara på om kommunernas identifierade och prioriterade behov går att tillgodose med välfärdsteknik. Frågeställningen handlade även om det redan finns färdiga produkter/tjänster på marknaden eller om dessa kan skapas inom en snar framtid. Dessutom ville SKR undersöka vilka välfärdstekniska lösningar som leverantörerna tror kommer kunna erbjudas till Sveriges kommuner om några år.


UPPDRAGET

Creosa fick uppdraget att genomföra en heldagsworkshop med syfte att skapa dialog med leverantörer inom välfärdsteknik. Här skulle ett designinriktat förhållningssätt användas.

.

METODEN
Som utgångspunkt i workshopen användes principer inom Design Thinking. Design Thinking är ett effektivt sätt att gå in i ett processtänkande och samverka på ett oförutsägbart och tvärdisciplinärt sätt. Det handlar om att så mycket som möjligt släppa antaganden om omvärlden och människor, för att istället utforska trender, sammanhang och människors behov. Det handlar också om att kunna använda sin kreativitet och innovationsförmåga för att möta olösta behov.


UPPLÄGG OCH UTFÖRANDE

De 32 deltagarna/företagarna delades upp i 6 mindre team. Arbetsprocessen handlade om att varje team skulle utforma förslag på framtida innovativa lösningar med utgångspunkt av de trender de kunde se i omvärlden. Sist i workshopen genomfördes en dialog där teamen fick ge synpunkter på varandras konceptförslag och diskutera vidare kring de framtida möjligheterna.
Workshopen var uppdelad i tre delar:
Del 1: Trendspotting; att upptäcka nya trender och möjligheter för innovation.
Del 2: Konceptutveckling; att skapa idéer och koncept kring dessa nya möjligheter
Del 3: World Café; att analysera koncepten med avseende på hur väl de uppfyller behoven, ekonomisk hållbarhet och tekniskt realiserbarhet.

skr3
a3(1)
skr2
a1(1)

Bilder från workshopen då deltagarna prototypade sina idéer.

KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL VETA MER OM CREOSAS KONSULTTJÄNSTER

HELENA FRISK

Mobil: 0706478826